Vrijwilligers begeleiden

Hoe stuur je vrijwilligers aan? Hoe ga je om met verschillen in leeftijd, cultuur, opleiding of gewoonweg met een verzameling individuen? Waar de een baat heeft bij veel vrijheid en af en toe een coachend gesprek, werkt de ander beter met een heldere taakomschrijving. Hier vindt u informatie die ingaat op deze thematiek.


Management van motivaties

Er zijn verschillende motieven om vrijwilligerswerk te doen. Het is aan organisaties om zich bewust te zijn van al deze mogelijke motivaties en hierop in te spelen. Hiervoor moet men rekening houden met het feit dat motivatie per moment en activiteit kan verschillen. Het kennen van en geïnteresseerd zijn in je vrijwilligers is de belangrijkste voorwaarde. Lees meer.


Rechten en plichten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft voor gemeenten een aantal instrumenten ontwikkeld om onder andere het organiseren van evenementen voor vrijwilligersorganisaties gemakkelijker te maken. Bekijk bijvoorbeeld de publicaties  Aan de slag voor vrijwilligers (externe link) en Vrijwilligerswerk beter geregeld? (externe link).

Zo zijn onze manieren
Klachtenregeling door Breda-Actief. Klachten ontstaan door een conflict, door ongewenst gedrag of door ontevredenheid over arbeidsomstandigheden. Voor iedere categorie is een preventieve en curatieve gedragslijn ontwikkeld. Lees meer. (externe link)

Afspraken van en met vrijwilligers
Beknopte brochure van NOV over afspraken van en met vrijwilligers met voorbeelden en contracten. Download het document (PDF).

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk
Vrijwilligers en hun organisaties geven al langer aan knelpunten te ervaren als gevolg van wet- en regelgeving. Deze knelpunten zijn geïnventariseerd uit de hulpvragen van de landelijke helpdesk en een quickscan onder landelijke organisaties. Download het document (PDF).

Vrijwilligersrecht. Informatiereeks Vrijwilligerswerk deel 2
Waar moet u op letten als u vrijwilligerswerk gaat doen? Deze brochure van NOV informeert u over zaken op het gebied van afspraken en contracten met de organisatie waarvoor u werkt. De brochure beperkt zich tot basisinformatie, omdat wettelijke regelingen complex en aan verandering onderhevig zijn. Download het document (PDF)


Vrijwilligerscontracten

Vrijwilligers zetten zich ’belangeloos’ in voor een organisatie of instelling. Toch is die inzet vaak niet geheel vrijblijvend. Beide partijen, vrijwilliger én organisatie hebben bepaalde verwachtingen van de samenwerking. Een vrijwilliger kan behoefte hebben aan ondersteuning of begeleidingfaciiteiten, een organisatie wil dat taken en verantwoordelijkheden worden nagekomen. Een vrijwilligerscontract kan ervoor zorgen dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn.

Vrijwilligerscontract: van waarde of waardeloos
Wanneer is een vrijwilligerscontract van waarde en hoe wordt met schending van een contract omgegaan? Lees het hier.

Voorbeelden van vrijwilligersovereenkomsten
Net als een betaalde werknemer heeft ook een vrijwilliger recht op duidelijkheid en moeten er bepaalde afspraken worden gemaakt tussen de vrijwilligers en de organisaties waar zij voor werken. Hier vindt u voorbeelden van een vrijwilligersovereenkomst, een vrijwilligersstatuut en een overeenkomst ten behoeve van vrijwilligerswerk.


Inspraak

We onderscheiden twee soorten van inspraak, te weten informele en formele. Die twee soorten zijn verder onder te verdelen in vormen van weinig tot veel invloed. Lees meer.

Er zijn vele vormen van meepraten en meedenken mogelijk. Welke vorm(en) een organisatie kiest, hangt af van een aantal factoren. Deze website van NOV helpt u om te kiezen welke vorm het beste bij uw organisatie en uw vrijwilligers past. Lees meer (externe link).


Vrijwilligersspel

Hoe kijken uw vrijwilligers aan tegen hun werk? Wat vinden ze leuk, spannend, bijzonder? Welke knelpunten ervaren ze? Wat vinden ze van de begeleiding? Met 29 vragen in drie categorieën biedt het Vrijwilligersspel de mogelijkheid om op speelse wijze te praten over de ervaringen, wensen en behoeften van uw vrijwilligers. Tijdens of na het spel kunt u met elkaar in gesprek over de onderwerpen die naar voren zijn gekomen. U kunt het spel spelen met 2 tot 6 spelers én 1 spelleider. Het spel kan uitstekend aanknopingspunten bieden voor het formuleren of aanscherpen van uw vrijwilligersbeleid.

Download het spel:


Competentieprofiel vrijwilligerscoördinator

Het werven en behouden van vrijwilligerscoördinatoren is van levensbelang voor organisaties die met vrijwilligers werken. Competentiemanagement kan daarbij een handje helpen. Op deze website kunt u gratis hulpmiddelen downloaden om met competentiemanagement aan de slag te gaan. Download de competentiecheck (externe link)


Stevig fundament als basis

Zorg- en gehandicaptenorganisaties die meer resultaten willen bereiken in de samenwerking met vrijwilligers en familie, vinden hiervoor handvatten in deze handreiking. Deze gaat uit van het principe dat vrijwilligers de beste begeleiding krijgen op de plek waar ze werken. Dit geeft directe en korte communicatielijnen en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het functioneren van de vrijwilligers. Daarmee krijgen zij een duidelijke plek in de organisatie. Voor de rol van de coördinator vrijwilligerswerk betekent dit een andere invulling. Download het fundament (externe link)


Pedagogische civil society voor beginners

Deze handreiking is gemaakt voor alle professionals die meer of beter met vrijwilligers, buurtbewoners en ouders willen samenwerken voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Vrijwilligers, individueel of georganiseerd, zijn onmisbaar bij het opvoeden en opvoeden. Maar het beter benutten van de bijdrage van burgers is voor professionals vaak een grote stap. In deze handreiking geeft het Verwey-Jonker Instituut tips voor een betere samenwerking met vrijwilligers, buurtbewoners, ouders en jongeren. De handreiking speelt in op de beoogde transitie/transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten. Daardoor komen steeds meer beroepskrachten in aanraking met leken rond jeugd en gezin. Lees meer (externe link).

 Bron: vrijwilligerswerk